ARTIKKELANNONSE

Vil varsle risiko for iskast

Is på vindturbiner er en utfordring i kaldt klima. Nå går Norconsult sammen med Meteorologisk Institutt og industrien for å utvikle et robust isvarslingssystem for vindkraftbransjen.

Ising på vindturbinblader er et velkjent problem i kaldt klima. Ising kan medføre driftsulemper og redusert kraftproduksjon. Is som faller av eller kastes fra rotorbladene kan også representere en fare for brukere av vindkraftområdet. Det gjelder både vindparkenes eget driftspersonale og andre som bruker vindparkområdene til f.eks. friluftsliv eller næringsutøvelse, sier prosjektleder Karl Ove Ingebrigtsen i Norconsult.

– Dessuten kan iskast medføre materielle skader i vindparken.

Selv om det er liten sannsynlighet for at iskast vil medføre personskade, stiller NVE krav om risikovurdering og forebyggende tiltak; som for eksempel skilting og annen varsling. Norconsult vil i samarbeid med Meteorologisk Institutt og industrien bidra til å redusere risiko som følge av iskast.

– Målet med forskningsprosjektet er å utvikle et robust system for varsling av ising, slik at eiere av vindparker effektivt kan treffe tiltak for å forebygge skade på mennesker og materiell. Det nye systemet vil kombinere moderne meteorologiske modeller med driftsdata fra den aktuelle vindparken i et sanntidssystem. Dette sikrer at de meteorologiske modellene har rett starttilstand når det skal lages varsler fremover i tid. Norconsult har mange års erfaring i å beregne produksjonstap i vindkraftverk på grunn av ising og også nedising på de mest utsatte høyspentledninger i Norge og internasjonalt. Disse erfaringene vil komme den norske vindkraftbransjen til nytte i prosjektet.

Ved et sikkert varslingssystem vil det være mulig å opprettholde trygg bruk av områder i og nær vindkraftverk også vinterstid, sier Ingebrigtsen.

– Det er viktig for utviklingen av vindkraft i Norge at områdene som benyttes til vindkraftformål, fortsatt er tilgjengelige for befolk-ningen i størst mulig grad.

Prosjektet skal løpe fra 2020 til 2022 og har en budsjettramme på totalt 5,2 millioner kroner.

Norconsults vindkrafttjenester:

• Vindanalyse

• Produksjonestimat og layout

• Konsekvensutredninger, konsesjonssøknader

• Infrastrukturprosjektering • Miljø-, transport og anleggsplan

• Kraftsystemanalyse og nettilknytning • Kontrahering og teknologivurderinger

• Byggeledelse, SHA- og miljøoppfølging