ARTIKKELANNONSE

Optimaliser de totale livssyklusutslippene og få enda grønnere vindenergi

 

Etter hvert som diskusjonen rundt fornybar vindkraft har blitt mer intens, er det behov for å lede samtalen i riktig retning. Det handler ikke bare om at energikildene er fornybare lenger – det handler også om de totale livssyklusutslippene i prosjektene.

Tidligere var beslutningskriteriene basert på en pris per megawatt når man vurderte bærekraftige energikilder. Dette har nå endret seg – hele energiverdikjeden tas i betraktning når man vurderer gjennomførbarhet. Vi er glade for å kunngjøre, at Peikko er den første aktøren i markedet som har gjort en livssyklusanalyse av sine vindturbinfundamenter.

 

Vindkraften i Norge bidrar til et bedre klima for oss alle!

Vinden gir positive ringvirkninger – alle våre kunder er lokale, sammen opparbeider vi kunnskapsbasen hvor den beste praksis kontinuerlig forbedres. Ved utgangen av 2019 har Peikko levert sin teknologi i form av fjellforankringsfundamenter til nærmere 600 vindturbiner i norske vindparker, hvor både anleggsarbeider og fundamentbygging utelukkende er utført av lokalt tilhørende entreprenører og byggefirmaer. Med andre ord: lokal verdiskaping.

 

Ikke gjør endringer i grunnmassene, velg heller riktig type fundamenter

Det finnes fjellområder med gode vindforhold for turbiner – spesielt ved kysten av Norge.

I takt med at vindturbiner blir større, øker også det konvensjonelle fundamentet i størrelse. Imidlertid er ikke konvensjonelle fundamenter designet for å stå på fjell, og baserer man seg på slike, vil en unødig stor mengde bergmasse sprenges bort for så bli erstattet med armert betong.

 

Peikko rock anchor foundation technology, en ren vind-vinn løsning!

Med vår teknologi forankres vindturbinene direkte til fjell. Turbinveksten kompenseres ved å utnytte vårt FATBAR® fjellforankringssystem slik at fundament forblir i sitt relativt fysisk lille format. Sett i forhold til ett konvensjonelt fundament, er fjellforankringsfundamentet en svært effektiv og kostnadsbesparende designløsning. Bruk av stål og betong er redusert henholdsvis med 70% og 90%, noe som både reduserer CO2-utslipp og fysiske inngrep i naturen.

  • Design optimization
  • Production optimization
  • Logistics optimization
  • Installation optimization

 

Lower CO2 emissions, higher overall effciency, compatibility with all rock and soil types, lower price – your project optimized.

 

www.peikko.com/wind