Don Quijote og Sancho Panza gjør seg klare til kamp mot vindmøller.
Illustrasjon: Pablo Picasso, 1955.

Vindkraftens historie

Å utnytte energien i vind til ulike gjøremål har blitt gjort siden skip på Nilen heiste seil for rundt 5 000 år siden. De første vindmøllene skal allerede før år 0 ha blitt utnyttet til vannpumping i Kina og Midtøsten. Siden da har vindkraft blitt videreutviklet til mange flere formål. I dag bygges det vindkraftverk som aldri før både i Norge og i resten av Europa.

I Europa ble de første vindmøllene bygd på 1100-tallet, og på 1300-tallet fantes tusenvis av møller i Europa. Disse ble brukt til vannpumping og kverning av korn. I Norge har vindmøller historisk sett blitt brukt til å male korn, men i Norge har vi sammenliknet med andre land hatt svært få vindmøller. Årsaken til dette var at det i hovedsak ble brukt vannkraft til å drive kornmøllene. På slutten av 1800-tallet tok maskiner i stor grad over driften av jordbruk i Norge. På den tiden fikk også vindmøller et oppsving i popularitet. Dette skyldtes at de var rimelige, enkle konstruksjoner, og at man kunne lage de fleste materialene selv.

Den første større strømproduserende vindmøllen ble konstruert av amerikaneren Charles F. Brush i 1888 i Cleveland i USA. Vindmøllen leverte 12 kW, eller effekt nok til å drive om lag 12 moderne panelovner. I dag har man landbaserte vindmøller på over 4 MW, altså over 250 ganger så høy effekt. For offshore turbiner er effekten betraktelig høyere. Her utvikles det turbiner på 12 MW, altså 1 000 ganger så store. Utviklingen har gått raskt!

Danmark startet tidlig med å utvikle moderne vindturbiner, og satte fart etter oljekrisen på 70-tallet. Danmark ligger fortsatt i verdenstoppen når det gjelder å produsere turbiner, og tillegg er nesten 50% av Danmarks elektrisitetsforbruk dekket av vindkraft. Forutsetningene for vindkraftproduksjon i Norge er minst like gode som i Danmark. Vi har manglet politiske målsetninger og økonomiske rammevilkår, og behov for å utvikle mer kraftproduksjon. Men dette er i ferd med å endre seg.

Vindkraft i dag

De første moderne vindkraftanleggene i Norge, av den størrelse og form vi kjenner i dag, ble bygget på Smøla og Havøygavlen i 2002. I senere tid har det vært en rivende utvikling i antall vindparker i Norge, og i dag er 27 vindkraftverk i drift her i landet. Vindparker bygges nå ut i stort omfang over hele Europa, og utgjør i dag den største kilden til ny fornybar kraftproduksjon.

I dag bygges det også ut vindkraft i stor skala til havs. Norge har lang erfaring med offshore vindturbiner. En av de aller første offshore vindturbinene var faktisk norsk. Den var installert på Fridtjof Nansens polarskute Fram, og ble driftet under polare forhold til å levere elektrisk lys på Fram-ekspedisjonen (1893-96). Virkningen av turbinen er beskrevet i Nansens dagbok, hvor han sier seg svært tilfreds med turbinen og det «deilige» elektriske lyset.

Mennesket har lang erfaring med å unytte energien i vind. I dag står vi overfor et skifte i energiproduksjon hvor vi går fra fossile energikilder, og over til fornybare energikilder. Vind har kommet for å bli og utgjør en stadig økendene andel av energibalansen. Vi i NORWEA vil kontinuerlig jobbe for å fremme vindkraften, både på land og til havs, og er glade for å være med på vindkraftens videre historie.

”DE FØRSTE MODERNE VINDPARKENE I NORGE BLE BYGD PÅ SMØLA OG AVØYGAVLEN PÅ TIDLIG 2000-TALL.”