Bildet viser vindparken på Raggovidda i Finnmark. Vindparken har mulighet til å produsere mer, men har produksjonsbegrensninger grunnet at kraftnettet ikke klarer å transportere all produsert kraft. Vindparkens potensial blir ikke utnyttet fullt ut, så ressurser går tapt. Foto: Bjarne Riesto / Varanger Kraft.

Finnmarks rolle i fremtidens kraftbilde

Utbygging av vindkraft i Finnmark gjenstand for stadige diskusjoner. For å få en forståelse over hvor utfordringene ligger tror vi det er viktig å få et innblikk i hvilket potensiale Finnmark kan spille for en fornybar kraftfremtid i Norden. I tillegg er det av interesse å forstå hvilke utfordringer man står overfor når man skal bygge ut fornybar kraftproduksjon i området med Norges beste vindressurser.

Det norske kraftnettet er koblet mot Sverige, Finland og Danmark til et felles kraftsystem. Bortfall av produksjon ett sted får dermed potensielt store virkninger på resten av kraftsystemet. Dette kan i verste fall kunne føre til mørklegging av husholdninger. Derfor er det viktig at det bygges et solid kraftnett. I Norge er det Statnett som er ansvarlig for drift og utbygging av kraftnettet.

En av utfordringene vindkraftutbygging ofte møter er begrensninger på kapasitet i kraftnettet. Dette er spesielt gjeldende i Finnmark som har et relativt svakt kraftnett. Statnett påpeker at det er utfordringer med systemsikkerheten i Finnmark og har blant annet lagt begrensninger på vindkraftproduksjonen i området. Dette opplever Varanger kraft med sin vindpark på Raggovidda.

Det er Statnetts ansvar å oppgradere kraftnettet i Finnmark når forholdene tilsier det. Statnett har konkludert med at den foreslåtte oppgraderingen av nettet i Øst-Finnmark ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom, og at potensialet for utbygging av vindkraft ikke alene kan forsvare kostnadene ved oppgradering. En oppgradering vil derimot finne sted dersom petroleumsinstallasjoner tilknyttet funn i Barentshavet blir elektrifisert. Det at Statnett utelukkende baserer beslutningen om en potensiell oppgradering av kraftnettet i en viktig region på potensialet for oljeindustri alene synes vi i NORWEA er en ugunstig tilnærming. Vindkraften skal brukes til å skape en grønnere fremtid, ved blant annet å erstatte fossilt brensel som kull og olje.

I tillegg er det galt utgangspunkt å måtte vente på oljeindustrien før vindindustrien utvikles. Det betyr mange år med potensiell utnyttelse av vindkraft i området med den beste vindressursen i landet ikke vil bli utnyttet.

Et større spill

Ved nærmere samarbeid om oppgradering av kraftnettet over landegrensene mellom Norge, Sverige og Finland vil man åpne mange nye områder for fornybar kraftproduksjon og bidra til en grønnere energifremtid i de nordiske landene. I Finland kom 47 % av elektrisiteten i 2016 fra kjernekraft og kull. Vindkraft har potensiale til å erstatte disse fossile energikildene og på denne måten skaper man en grønnere fremtid; men da må vi legge til rette for å utnytte de beste vindressursene i det nordiske systemet.

Vi har lenge bedt om at Statnett ser de enorme ressursene som ligger i Finnmark, ved siden av olje og gass, og oppgraderer kraftnettet i Finnmark med henblikk på å utnytte de enorme vindkraftmulighetene som finnes der. Det vil skape muligheter for tettere samarbeid med Sverige og Finland om å skape en bærekraftig fremtid basert på fornybar energi.

«DET ER GALT UTGANGSPUNKT Å MÅTTE VENTE PÅ OLJEINDUSTRIEN FØR VINDINDUSTRIEN UTVIKLES.»