Foto: VESTAS, Roan vindpark

Vi skal rydde opp etter oss!

En seiglivet myte rundt vindkraft påstår at grunneiere og kommuner kan sitte igjen med regningen for nedleggelse av vindkraftverk. Det er selvfølgelig feil: Dette følger av ufravikelige krav i konsesjonen.

Myten fremstiller det som om «vindkraftbransjen ikke har noen plan for den dagen vindkraftverkene skal legges ned». Det er selvfølgelig ikke riktig.

Vi har gått igjennom vindkraftkonsesjonene, og for alle nyere konsesjoner er det et særskilt krav i konsesjonen, som lyder:

Ved nedleggelse skal konsesjonæren fjerne anlegget og tilbakeføre området til sin naturlige tilstand så langt dette er mulig, jf. energilovforskriften § 3-5 d. Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om rivning er fattet. Konsesjonær skal innen utgangen av det 12. driftsåret for anlegget oversende NVE et konkret forslag til garantistillelse som sikrer kostnadsdekning for fjerning av vindturbinene og tilbakeføring av området ved utløp av driftsperioden, jf. energilovforskriften § 3-5 d.

 

Tre av våre eldste konsesjoner mangler dette kravet, og reguleres derfor av energilovsforskriftens § 3-5d.

Tre konsesjoner uten krav om plan

For tre av de eldste konsesjonene finnes ikke et særskilt krav om garantistillelse, men det betyr ikke at det ikke stilles krav. Alle konsesjoner omfattes av energilovsforskriften, men de fleste har altså et tilleggskrav. For de tre uten dette tilleggskravet, gjelder energilovsforskriften § 3-5d:

Senest ett år før konsesjon utløper skal konsesjonæren søke Norges vassdrags- og energidirektorat om forlengelse av konsesjon eller skriftlig varsle om nedleggelse av elektriske anlegg.

Ved nedleggelse plikter den tidligere konsesjonæren å fjerne det nedlagte anlegg og så langt det er mulig føre landskapet tilbake til naturlig tilstand.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan sette frist for arbeidet og treffe bestemmelser med hensyn til tilbakeføringen.

Det betyr at konsesjonær må søke om nedleggelse, og NVEs Miljøtilsyn vil sørge for at oppryddingen foregår slik seg hør og bør.

Unødvendig skremmebilde

Det fremstår unødvendig å skape ett inntrykk av en «bransje uten kontroll», og tegne et bilde av at det ikke foreligger noen planer for nedleggelse av vindkraftverk. Når dette allikevel gjøres, er det på sin plass å avlive myten én gang for alle. For ikke bare skal vi være gode naboer i de årene vindkraftverkene våre står der, vi skal sørge for å rydde opp etter oss når tiden for nedleggelse kommer.

Det kan både naboer, myndigheter og alle andre være helt sikre på.

Vindkraftbransjen har ikke noen plan for den dagen vindkraftverkene skal legges ned