Foto: Wes Grant/Unsplash

Lokal forankring

 

Produksjon av fornybar kraft er en del av svaret på det grønne skiftet. Det blir fryktelig vanskelig uten vindkraft på land. Landbasert vind er for Norge lønnsomt. Det gir industrien og norske strømkunder grønn og rimelig strøm og det er svært lite arealkrevende sammenlignet med annen strømproduksjon.

I løpet av 2019 har det blitt helt klart for oss i Norsk vindkraftforening (NORWEA) at dialogen med de som blir berørt av utbygginger kan bli bedre, og vi ønsker oss derfor en tettere dialog med kommunene i tiden framover. Vi ønsker oss også gjerne en lokal beskatningsordning som kan gi bedre sykehjem og skoler i kommunene som tar del i kraftdugnaden.

Vi og våre medlemmer ønsker ikke et konsesjonsregime for vindkraft med haste-saksbehandling og begrenset lokal innflytelse. Vi ønsker oss gode konsesjonsprosesser der alle berørte er involvert, som ivaretar forutsigbarheten og minimerer den politiske risikoen knyttet til infrastrukturinvesteringer. Og vel så viktig: En ryddig og saklig debatt basert på faktiske forhold.

La oss derfor gå systematisk gjennom hva som er bransjens syn:

Vi er opptatt av naturhensyn i vindkraftsaker

Det er svært lite av Norges natur som brukes og vil brukes til vindkraft; i dag har vi planlagt og utbygd ca. 1,4 promille av vårt samlede areal. Å hevde at vindkraft er en direkte trussel mot reiselivsnæringen er en retorisk forenkling, men sier lite om hvor varierte naturopplevelser Norge kan by på også med vindturbiner. Det statlige reguleringsorganet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), har gått igjennom studier som har vurdert virkninger for reiselivsinteresser fra vindkraftverk i drift. Ingen av studiene dokumenterer negative virkninger for reiselivet så langt. Når det er sagt er vi selvsagt helt enige i at reiselivsinteresser skal tillegges vekt når nye prosjekter vurderes, og noen områder vil være mer sårbare for inngrep enn andre. Selv om all kraftproduksjon innebærer inngrep i naturen, er det svært strenge krav til hvor og hvordan man kan bygge. Før en konsesjon gis, er det lange prosesser hvor fagmyndigheter veier fordelene opp mot ulempene. Vi håper det fremover blir mulig å diskutere med utgangspunkt i at det ikke finnes energiløsninger uten konsekvenser. Vi må ta utgangspunkt i at norske arbeidsplasser trenger grønn kraft og at vi alle må ha mulighet til å oppleve uberørt natur i Norge.

Det finnes også eksempler fra kommuner som har vindkraft hvor befolkning og turister har positive opplevelser ved at områder blir mer tilgjengelige for tur og rekreasjon. Mehuken vindkraftverk i tidligere Vågsøy kommune og Midtfjellet i Fitjar kommune har erfaring med at turområdene brukes mye mer etter at vindkraftverkene ble bygget.

Vi ønsker lokal forankring

Norweas medlemmer forholder seg til Stortinget og regjeringens vedtatte forskrifter og lover for utvikling, bygging og drift av vindkraftverk. Prosessene er lange, og som i andre saker hvor det gjøres store investeringer er man avhengig av at rammevilkårene er forutsigbare og stabile. Systemet må hele tiden forbedres, og vi er positive til endringer som gir bedre lokal involvering og mer lokal velferd.

I enkelte prosjekter har det gått for lang tid fra konsesjonen ble gitt til bygging av kraftverket har startet. Det svekker den lokale involveringen og det lokale eierskapet gjennom at ulike kommunestyrer og skiftende politiske flertall ikke har noe forhold til utbyggingen når den blir iverksatt. Dette kan skyldes flere forhold, både lang saksbehandlingstid og at utbyggerne har ventet på å ta i bruk mer effektiv og klimavennlig teknologi, slik at vindkraft nå er lønnsomt uten subsidier.

Vi bidrar til å nå klimamålene

Miljødirektoratet har nylig lagt frem Klimakur 2030, og regjeringen har økt sine mål for innenlandske kutt av CO2- utslipp. Regjering og Storting er stort sett enige om at Norge skal elektrifiseres, og at dette muliggjøres gjennom en massiv utbygging av fornybar energi. For Norwea er det viktig å påpeke at havvind på sikt vil være viktig i energiproduksjonen, men det vil ta tid. Skal vi være i nærheten av å håndtere elektrifiseringen må vi uansett ikke slutte å bygge med fornybar teknologi som er lønnsom i dag: Vi har ikke tid å vente hvis strømprisene ikke skal gå betydelig opp, og arbeidsplasser skal flagges ut til Sverige og Europa.

Det er greit å minne oss om hva NHO-president og administrerende direktør i Hydro, Arvid Moss, sa for et par uker siden: «Det er viktig at folk forstår hvor viktig vindkraft er for Norge. Uten vindkraft ville vi hatt kraftunderskudd neste år, og konsekvensen ville være høyere priser.» og «Prisene ville gått opp for deg og meg som forbrukere, industrien ville ha fått høyere priser og måtte ta ned sine satsinger. Uten vindkraftutbygging vil vi heller ikke få kraft nok til å elektrifisere Norge videre, og vi vil ikke nå klimamålene våre».

Oppfølging av nasjonale klimamål og energiforsyning til norske innbyggere og norsk industri er et sentralt og svært viktig spørsmål. Vi kan ikke risikere at kommuner «går i svart», eller at smelteovner hos norsk industri stopper opp fordi man ikke har sørget for nok kraftproduksjon. Det vil være katastrofalt for norsk økonomi og sysselsetting. Derfor må spørsmål om kraftforsyning være nasjonale, fordi det er et spørsmål om nasjonal sikkerhet og innbyggeres helse og velferd. Men, det betyr ikke at vi ikke skal ha et sterkere lokalt partnerskap i disse spørsmålene. Det er Norwea opptatt av.

I Norge har vi tradisjon for å samarbeide og finne kompromisser og gode løsninger. Vi ønsker å bygge ut vindkraft på en skånsom måte og i forståelse med norske kommuner og lokalsamfunn som skal avstå areal til kraftverkene. I Norge har vi teknologi, kunnskap og et stabilt politisk system. Det har gitt oss stabile industriarbeidsplasser og gode velferdssystemer. Framtiden bør bygge på fortidens suksess, men også på nye løsninger som er tilpasset behovet for mer klimavennlig produksjon av kraft. Klarer vi ikke begge deler, vil konfliktnivået øke og den norske suksessoppskriften ødelegges. Norweas oppfordring er derfor at vi nå må begynne å snakke konstruktivt sammen og finne samhandlingsløsninger for lokal velferd, norsk industri, klima og gode naturopplevelser.

Vi ønsker å bygge ut vindkraft på en skånsom måte og i forståelse med norske kommuner og lokalsamfunn som skal avstå areal til kraftverkene.